Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Žitné vznikl v roce 1906. Zakládajícím členem sboru byla Alžběta Vozábalová, manželka starosty obce Josefa Vozábala, bytem Žitná čp. 2, která ještě před založením darovala sboru značnou částku 200,- korun. Na založení sboru přispěly i okolní obce, ale i císař a král František Josef I. částkou 80,- korun. Z příspěvků a darů byla zakoupena nejnutnější výzbroj pro činné členy. Jeho počátky nebyly vůbec jednoduché.

Sbor měl podle dobové kroniky SPO Žitná psané kronikářem Jakubem Turkem především finanční problémy. O založení sboru se začalo uvažovat brzo po stavbě školní budovy v obci, kdy se již v témže roce po založení sboru podařila koupit pojízdná čtyřkolová ruční stříkačku od závodu Černý a Němec ze Slatiňan u Chrudimi za částku 1.200,- korun, která však při zkoušce v 4/1906 nevyhověla. Stříkačka byla vyměněna za novou, která byla nejprve vyzkoušena a jako vyhovující přijata 8. srpna 1906. Byla pořízena za částku 1.350,- korun. Počátkem května 1906 byla zaslána žádost k c.k. okresnímu hejtmanství na povolení ke zřízení sboru. Již v polovině května 1906, výnosem c.k. místodržitelství ze dne 16.5.1906, vedené pod číslem 118.918, bylo zřízení sboru v obci Žitná povoleno. Dne 3.6.1906 byla svolána ustavující valná hromada, kdy byla provedena první volba funkcionářů a přijetí prvních členů:

- starosta sboru: Petr Vozábal, rolník, čp.1,
- velitel sboru: Tomáš Vozábal, chalupník, čp. 22,
- náměstek velitele: František Vozábal, syn rolníka, čp. 2,
- jednatel: Jan Velek, učitel a správce školy.

Prvního požáru se zakoupenou stříkačkou se sbor zúčastnil v Hrbově dne 30.6.1906. Dne 8.7.1906 byl místní sbor přijat do svazu župního v Selci. Slavnostní posvěcení nové stříkačky se konalo v neděli odpoledne dne 2.9.1906 za přítomnosti sborů z Netolic a Vitějovic. Církevní posvěcení stříkačky vykonal důstojný p. Josef Hovorka, kaplan z Netolic. Kmotrou byla zdejší rodačka, dcera zdejšího rolníka p. Jakuba Grilla, čp.3 paní Marie Podlahová z Českého Vrbného u Českých Budějovic. Na samotný chod sboru přispěl i císař a král František Josef I., který daroval částku 80,- korun. 

Počátkem roku 1942 byla zakoupena na základě sbírky od dobrovolných dárců nová motorová stříkačka s příslušenstvím od firmy Mára za částku 35.000,- korun, jelikož zkušenosti z předchozích dvou požárů ukázaly, že ruční stříkačka z roku 1906 již nestačí. Vybraná hotovost od občanů se pohybovala v rozmezí od 10,- korun po částku 500,- korun. 

V sobotu dne 21.3.1970 byla započata výstavba hasičské zbrojnice na návsi, naproti domu čp. 4. Přestavba byla prováděna převážně svépomocí členy sboru, která byla ukončena na konci roku 1970 a pro tyto účely slouží dodnes. V měsíci září a říjen 2012 byla stavební firmou Mügl z Netolic udělána nová fasáda na hasičské zbrojnici a bývalé kovárně, přičemž oklepání původního zdiva hasičské zbrojnice si v měsíci květen 2012 úspěšně vzali na starost členové místního sboru. 

V roce 1973 byla místnímu sboru dobrovolných hasičů zakoupena motorová stříkačka PS-12, která je ve výbavě do současné doby. Po úspěšně schválené žádosti obdržel SDH Žitná grant z Krajského úřadu Jihočeského kraje na generální opravu PS-12, kterou v září 2012 výborně provedl pan Ladislav Cigler z Biliny, okr. Písek. Dne 29.7.2011 byla na základě dobrovolných dárcovských darů provedené mezi místními hasiči a občany, zakoupena na Slovensku v obci Jasenovo, okres Turčianské Teplice čerstvě zgenerálkovaná a modernizovaná hasičská stříkačka PS-15, která byla pořízena za částku 60.000,- Kč. Stříkačka byla po záběhu poprvé odzkoušena následující den po zakoupení, na 2. ročníku o pohár starosty obce Vitějovice v požárním útoku, kde se muži s časem 26,53 sec. umístili na celkovém 6. místě. V sobotu odpoledne dne 2.6.2012 bylo při Dětském dni pořádaným SDH Žitná slavnostně požehnáno nově pořízené hasičské stříkačce PS-15. Žehnání učinil Pater Stanislav Brožka, farní vikář v Táboře a Sezimově Ústí. 

SDH Žitná se pravidelně účastní okrskové soutěže v požárním sportu, kde se místní hasiči pravidelně umisťují na předních příčkách. Chuť reprezentovat se v Žitné usídlila do dnešní doby. SDH Žitná se v poslední době aktivně zapojuje i do ostatních hasičských závodů v okolí, kde ostudu svými výkony rozhodně nedělá. O "úspěšném tažení" svědčí i početná sbírka pohárů, váz a medailí. 


Dne 12.2.2014 byla podána žádost na generální opravu naší historické "Koňské stříkačky Černý a Němec" z roku 1906, která byla schválena v požadované výši. Náklady na opravu se pohybovaly v částce přesahující 100.000,- Kč. Uvedený projekt byl realizován v rámci grantu Jihočeského kraje z grantového programu "Objekty kulturního dědictví - opatření I. - Movité kulturní dědictví". Naše "koňka" je vystavena v Pošumavském hasičském muzeu v obci Stachy, kde v horním patře vévodí mezi dalšími exponáty. Slavnostně byla veřejnosti představena u příležitosti 110. výročí založení SDH Žitná. 

Dne 13.8.2016 u příležitosti 110. výročí založení sboru byly předány vyznamenání zejména činným členům SDH Žitná. Zároveň bylo ze strany duchovního Mgr. Grzegorze Žywczoka z farnosti Pacov - Pelhřimov provedeno žehnání našeho nového praporu. V odpoledních hodinách se uskutečnil 1. ročník memoriálu Jakuba Ludačky, kterého se zúčastnilo celkem 7 dětských družstev, 3 družstva v ženské kategorii a 5 družstev v mužské kategorii. U příležitosti uvedeného výročí bylo stejně jako před 110. lety pořízena společná fotka přítomných členů z SDH Žitná, SDH Netolice a SDH Vitějovice.

Počátkem roku 2018 podal náš sbor žádost na opravu historické dvoukolové motorové stříkačky firmy Mára z roku 1942. Dne 16.4.2018 nám byla krajským úřadem Jihočeského kraje schválena dotace v částce 35.000,- Kč na uvedenou opravu, která byla poskytnuta v rámci dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. I - Movité kulturní dědictví. Rozsáhlé opravy poškozené požární stříkačky se ujal Jiří Valach z obce Rataje u Kroměříže, přičemž celkové náklady na opravu byly vyčísleny na částku 186.340,- Kč. Na opravu stříkačky přispěla i obec Hracholusky finanční částkou 20.000,- Kč a majitel firmy Jiří Valach, který prováděl opravu stroje, daroval sboru nástřik v částce kolem 30.000,- Kč. Naše nově opravená Márovka bude veřejnosti představena v roce 2019.

Náš sbor dostal dne 31.8.2018 do užívání nový dopravní automobil tov. zn. Ford Transit Custom, který byl na posvícení v sobotu dne 6.10.2018 požehnán duchovním Mgr. Grzegorzem Žywczokem. Slavnostního aktu se zúčastnily i okolní sbory. Vozidlo bylo HZS Jčk ÚO České Budějovice zařazeno do výjezdové jednotky sboru.

 

Celkový počet členů sboru dobrovolných hasičů Žitná činí ke dni 4.1.2019 celkem 53. 


Použitý materiál: kronika SPO Žitná z roku 1906.


Zpracoval: TT